General Medicine

Dr.Pravakar Khatua

(Monday,Wed,Saturday)

Dr.Sanat Mishra

(Tuesday-Friday)

Dr. Dipak Swain